Potřebujete poradit? 224 317 674
SAMUEL krestanske knihkupectvi
  Košík    0 Kč
 
Celým srdcem I. - V. (kompletní zpěvník)

Celým srdcem I. - V. (kompletní zpěvník)

ZP
Nakladatel: Rosa
  R
Cena:


Kompletní série pěti zpěvníků "Celým srdcem" – svázaná do jednoho svazku – obsahuje 200 písní českých chval z posledních asi dvaceti let. Zpěvník obsahuje notové záznamy melodií, texty a akordické značky – to vše v praktické drátěné kroužkové vazbě.

Ať celá země slyší Ó Otče, moje srdce strádá
Ať přijde probouzení Ó Pane, otevři mé rty
Ať se vrátí dny Tvé slávy Očekávám na Tvůj příchod
Ať zní zvučný chvalozpěv Orlí křídla
Beránku, vzdáváme Ti čest Otče chválím
Bitva je vyhraná Otče můj drahý
Buď pokoj branám tvým Otče náš
Bůh buď v hlavě mé Otče náš nebeský
Bůh je dobrý Otče náš, jenž jsi na nebesích
Bůh je síla má Pane Bože přijď k nám
Bůh sám Pane, já Tě chválím
Čas se krátí Pane, přijď
Dal jsm Ti srdce Pane, přijď (v moci a slávě)
Dáváš nám zaslíbení Pánů Pán
Děkuji Ti Pějte žalmy Hospodinu
Díky, díky Píseň spasených
Díky, Pane Po Tvých cestách když chodím
Dobrořeč duše má Hospodinu Podzimní déšť 
Dobrořečte Hospodinu Pojďme díky vzdávat
Dodejte síly Poušť i suchopár
Dokonáno jest  Pozvedni výš korouhev chvály
Duch Páně je nade mnou Požehnán buď Hospodin
Duchu svatý, přijď Požehnán buď Hospodin, má skála
Emmanuel Požehnaný
Haleluja všichni zpívají Požehnaný Bůh
Haleluja, aleluja Probuď se
Haleluja, je jen jeden Pán Před Tebou smím pokleknout
Haleluja, sláva, čest Před Tvým trůnem stát
Haleluja, spasení Při mně stůj
Hledejte nejprve Boží království Přicházíme před Tvoji tvář
Hoden jsi vzít Přijď, Pane
Hospodin dokoná za mě Přijď, uzdravuj
Hospodin je světlo Půjdem za Pánem svým
Hospodin kraluje Rád Tě mám, ó Pane
Hospodin, jen Hospodin Raduju se ze Tvé moci
Hospodina miluji Rozjasni svou tvář
Hospodina miluji (Kalich spasení) S námi je Bůh
Hospodine, králů Králi Sklání se Bůh
Hospodinu náleží kralovat Sláva, Ježíš je Pán
Chci jít za Tebou Slávou naplň chrám
Chci nést svůj kříž Smím
Chvála, Duchu svatý Spáso má
Chválím a vzývám Svatý je Hospodin zástupů
Chválím Tebe, Králi Svatý, svatý je Pán Bůh zástupů
Chválím, Tebe chválím Svatý, Svatý, Svatý
Chválou ať zní Tebe čekáme
Chvalte Hospodina z nebes Ten, který daroval to vítězství
Chvalte Pána / Bůh s námi je To je mé přikázání
Chvalte, služebníci Toužím
Chválu vzdej Toužím (po Tobě toužím)
Chválu vzdejte Tvá krev
Chválu vzdejte Hospodinu Tvá sláva je přítomná
Immanuel Tvé světlo svítí
Já chci víc Tvoje krev
Já se Ti klaním Tvůj plamen
Jak dobré je vzdávat Tvý srdce chci mít
Jdi a pozdvihuj klesající Ty jsi hoden, Pane Bože náš
Je čas hledat Pána Ty jsi jediný Bůh
Je mi dobře v Božím domě Ty jsi má skála
Je psáno Ty jsi miloval spravedlnost
Jen Tobě patří chvála Ty jsi Pán
Jen v Tebe důvěru mám Ty jsi Pánem všech mých dní
Jenom Pán Ty jsi útočiště mé
Ještě jednou Ty mi dáváš mnohem víc
Jezukriste spravedlivý Tys mi dal svobodu
Ježíš je má skála Tys na Kříži už dávno
Ježíš, Boží syn Uctívám Tě
Ježíš, Ježíš je Pán Ukaž mi svou vůli
Ježíši, mám Tě rád Utíkám se k Tobě
Ježíši, můj Pane Veď mne, Pane můj
Ježíší, Ty jsi víc než zlato Vejdi dál
Jsi hoden, Pane a Bože náš Vejdi se svou svatostí
Jsi láska má Veni Spiritus Sancte
Jsi počátek i konec Věřím v Boha
Jsi slávy Král Věřím, Tobě věřím
Jsme Tvůj lid Voláme Tě, Duchu svatý
K Tobě volám Vstaň a zavolej
Kde jsme slabí Vyhlížím Tvou tvář
Kde se křesťané Vyvyšuju Tebe, Pane
Kdopak je nám nejdražší Vyznání
Když Egypt je nám v patách Vzdejme čest
Když ti slunce svítí Vznešené je jméno Tvé
Korunujeme Tě Vzývám jméno Ježíš
Králi můj, Tebe hledám Vzývám svaté jméno Tvé
Kvůli Tobě Vzývám Tvoje svaté jméno (jméno Ježíš, Král)
Lid, který chodí v temnotách Vzývám Tvoje svaté jméno
Lidé všech národů Zavolej: „Ježíši“
Maranatha Zde stojím
Mé srdce znavené Znám Tě tak málo
Milujeme, ač nevidíme Zní jméno Ježíš
Miluji Tě vroucně Zpívejte Hospodinu
Miluju Tě, Pane Zpívejte Hospodinu píseň novou
Miluju Tě, Pane (Nejbližší jsi přítel můj) Zpívejte Králi našemu
Mocné je naše město Ztišením se sluší Tebe chválit
Modlitba  
Můj Pán je se mnou  
Můj Pán o mně ví  
Můj veliký  
My jsme Kristova vůně  
My jsme zde  
Naplň nás, Pane, milostí  
Nasyť duši ztrápenou  
Náš cíl je blízko  
Nebesa a země pominou  
Není nikdo  
Nové jméno  
Rosa, A5, kroužková vazba9790706518107
Počet příspěvků: Celým srdcem I. - V. (kompletní zpěvník)

Související zboží

Celým srdcem VI.
Celým srdcem VI.


Ty jsi důvod
Ty jsi důvod


Ty jsi důvod 3
Ty jsi důvod 3Nahoru